Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSING EN TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen en ondertekend door Tarkett NV, vormen voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden (hieronder 'AVV') het kader van de handelsrelatie tussen Tarkett NV (hieronder 'TARKETT NV') en de koper, gevestigd in België en/of Luxemburg. Voorliggende AVV worden gericht tot of overhandigd aan de koper teneinde hem de kans te bieden een bestelling te plaatsen. Elke bestelling impliceert derhalve de volledige aanvaarding zonder voorbehoud door koper van deze AVV, met uitsluiting van alle andere documenten zonder contractuele waarde, zoals folders of catalogi, welke slechts een indicatieve waarde hebben. Geen enkele bijzondere voorwaarde, vermeld in de documenten van koper, met name in diens algemene verkoopsvoorwaarden, kan behoudens formele en schriftelijke toestemming van TARKETT NV, voorrang hebben op de AVV. Elke voorwaarde die indruist tegen de AVV en door de koper wordt ingeroepen, is derhalve, bij ontstentenis van uitdrukkelijke aanvaarding door TARKETT NV, niet tegenstelbaar tegen deze laatste, ongeacht het moment waarop deze TARKETT NV ter kennis wordt gebracht.

ARTIKEL 2 - BESTELLINGEN

Bestellingen dienen schriftelijk plaats te vinden of kunnen door de toegelaten kopers worden doorgegeven via onze website https://professionals.tarkett.be. TARKETT NV is slechts gebonden door de bestellingen, opgenomen door haar agenten, vertegenwoordigers of werknemers, onder voorbehoud van een schriftelijke bevestiging van deze bestelling getekend door TARKETT NV, gericht aan de koper. Het voorrecht van de bestelling is eigen aan de koper en kan niet worden overgedragen zonder de toestemming van TARKETT NV. De koper dient deze bevestiging bij ontvangst te controleren op juistheid en zijn eventuele opmerkingen aangaande deze bevestiging binnen een termijn van twee (2) werkdagen na ontvangst van deze bevestiging over te maken aan TARKETT NV. Bij gebreke daarvan, wordt de informatie hierin opgenomen, geacht te zijn aanvaard door de koper; Latere betwistingen aangaande de informatie in deze bevestiging, opgesteld op basis van facturen en dergelijke, zullen niet meer worden geaccepteerd. Elke wijziging of nietigverklaring van de bestelling waartoe door de koper wordt verzocht, kan slechts in aanmerking worden genomen indien ze TARKETT NV schriftelijk bereikt vóór de verzending van de goederen in assortiment of vóór de productie van speciale goederen, zonder dat TARKETT NV verplicht is hieraan gevolg te geven en met dien verstande dat met betrekking tot speciale producten, indien Tarkett de wijziging of annulering van een bestelling aanvaardt, de koper niettemin op eenvoudig verzoek de reeds door Tarkett gemaakte kosten moet terugbetalen, in het bijzonder waar van toepassing, voor de aankoop van grondstoffen. In geval dat TARKETT NV, niettegenstaande het voorgaande, de terugname, ten commerciële titel, aanvaardt van de reeds verstuurde of in levering zijnde goederen, zal de koper 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling ter zijner lasten dienen te nemen, dit ter compensatie van de door TARKETT NV gemaakte kosten voor terugname, vervoer, handelingen, enz. van de geannuleerde bestelling. In bovenstaand geval zal TARKETT NV, vóór het verzenden van de credit nota, aan de koper een schrijven richten waarin bovenstaande clausule nogmaals toegelicht wordt. Als de koper een bestelling voor speciale producten annuleert nadat de productie is begonnen, is de koper jegens Tarkett aansprakelijk voor het volledige bedrag van de bestelling. Elke bestelling is ten persoonlijke titel van de klant en mag niet overgedragen worden aan derden, tenzij uitdrukkelijk akkoord van TARKETT NV.

 

ARTIKEL 3: LEVERINGEN

3.1. Modaliteiten - De levering wordt als volbracht aanzien:

  • Ofwel bij aanvang van de lossing van de goederen bij de koper of in een door hem aangeduid magazijn, indien het transport door TARKETT NV wordt georganiseerd.
  • Ofwel bij sluiting van de deuren van de vrachtwagen in één van de magazijnen van TARKETT NV, indien het transport door de koper wordt georganiseerd.

De koper dient de geleverde producten onverwijld op te halen. Eventuele kosten die voortvloeien uit de niet-ophaling ervan (bewaar-, opslagkosten…) zijn uitsluitend voor rekening van de koper, die zich er door het plaatsen van zijn bestelling toe verbindt deze te betalen. Onder geen enkele omstandigheid is TARKETT NV ertoe gehouden tot de levering over te gaan indien de koper zijn betaalverplichtingen tegenover de verkoper niet is nagekomen, ongeacht de reden daarvoor.

TARKETT NV heeft het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

In geval een express zending wordt aangevraagd door de klant, zijn de kosten hiervan volledig ten zijnen laste. In het geval dat, bij levering, de koper de goederen, zonder enige rechtvaardiging (in afwezigheid van enige contestatie van de juistheid van de geleverde goederen t.o.v. de bestelling), weigert, zal de koper 50% van het bedrag van de geannuleerde bestelling ten zijne laste dienen te nemen, dit ter compensatie van de door TARKETT NV gemaakte kosten voor terugname, vervoer, handelingen, enz. van de geannuleerde bestelling. In bovenstaand geval zal TARKETT NV, voor het verzenden van de credit nota van 50%, aan de koper een schrijven richten waarin bovenstaande clausule nogmaals toegelicht wordt. Indien de koper vraagt om de leverdatum te wijzigen, zullen extra kosten aangerekend worden door TARKETT NV.

3.2. Termijn

De leveringstermijnen, indien deze worden vermeld, zijn indicatief, waarbij de koper erkent dat deze plaatsvinden volgens de mogelijkheden inzake bevoorrading, fabricatie en eventueel ook vervoer. TARKETT NV kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld bij niet-naleving van de leveringstermijnen.

3.3. Risico's 

Ongeacht de leveringsmodaliteit, zoals gedefinieerd in artikel 3.1, zal de risico-overdracht, van welke aard ook, aan de koper, gebeuren op het moment van overdracht van goederen aan de transporteur. De producten en verpakkingen worden derhalve vervoerd op eigen risico van de koper. Het is aan de koper om, in het geval van schade of gebreken, zijn rechten jegens de vervoermaatschappij te vrijwaren, en zulks overeenkomstig de nationale wetgeving van het land van de koper en tegelijkertijd een kopie van zijn schrijven te richten tot TARKETT NV.

 

ARTIKEL 4 - KLACHTEN

Onverminderd de maatregelen die de koper dient te treffen tegenover de transporteur, zoals uiteengezet onder artikel 3.3 van voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden, dienen eventuele betwistingen met betrekking tot zichtbare gebreken, kenmerken, het geleverde type goederen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging (of expresdienst voor de uitvoer) te worden geformuleerd, en zulks ten laatste binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst van de producten, zoniet wordt de koper geacht de goederen conform en zonder gebreken te hebben ontvangen. Indien de producten op dat moment worden geplaatst, moet de plaatsing onmiddellijk worden beëindigd op de dag waarop het gebrek werd vastgesteld, bij ontstentenis waarvan de koper zijn recht op het voordeel van deze waarborg verliest. Bij elke klacht dienen de leverbon, bestelbon en aankoopfactuur te worden gevoegd met betrekking tot het product dat het voorwerp vormt van de klacht. De koper dient voorts alle bewijsstukken met betrekking tot de realiteit van zijn klachten voor te leggen, waarbij TARKETT NV zich het recht voorbehoudt om rechtstreeks of onrechtstreeks tot vaststellingen en controles over te gaan. In geen geval kunnen de goederen worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TARKETT NV. Indien TARKETT NV daadwerkelijk een zichtbaar gebrek of tekort vaststelt, kan de koper TARKETT NV slechts om de vervanging/aanvulling van de betrokken producten verzoeken, met uitsluiting van elke andere vorm van schadevergoeding. De klachten van de koper ontheffen deze laatste niet van zijn betaalverplichtingen inzake de betrokken producten.

 

ARTIKEL 5 - WAARBORG - AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Waarborg verborgen gebreken 

Eventuele betwistingen met betrekking tot verborgen gebreken dienen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging (of expresdienst voor de uitvoer) te worden geformuleerd, en zulks ten laatste binnen de 30 dagen volgend op de vaststelling ervan door de koper. Indien de producten op dat moment worden geplaatst, moet de plaatsing onmiddellijk worden beëindigd op de dag waarop het gebrek werd vastgesteld, bij ontstentenis waarvan de koper zijn recht op het voordeel van deze waarborg verliest. Indien het een door TARKETT NV erkend defect betreft, kan TARKETT NV overgaan tot het vervangen of vergoeden van een gedeelte of de totaliteit van de geleverde goederen, onder de voorwaarden zoals gestipuleerd in de desbe-treffende garantie. Indien het producten betreft die worden verkocht als zijnde van minderwaardige of tweede kwaliteit, kan er in geen enkel geval een klacht of garantie gevorderd worden. Er wordt op gewezen dat de profes-sionele koper van dezelfde specialiteit eventuele controles, uitgevoerd bij de ontvangst van de producten, dient te rechtvaardigen.

5.2. Aansprakelijkheid 

TARKETT NV wijst elke aansprakelijkheid af in het geval waarin de goederen niet behoorlijk zouden zijn gekozen door de koper, op basis van de bestemming ervan of niet correct zouden zijn gebruikt, opgeslagen en/of onderhouden, volgens de aanbevelingen van TARKETT NV, indien ze bijvoorbeeld niet zouden zijn geplaatst volgens de regels van de kunst. TARKETT NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade, zoals omzetderving, enz. In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van TARKETT NV uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de overeenkomstige bestelling.

 

ARTIKEL 6 - PRIJS

De prijzen worden netto en excl. btw uitgedrukt, en zijn degene die van kracht zijn op de dag van het versturen van de bevestiging van de bestelling door TARKETT NV aan de koper. De koper wordt door TARKETT NV jaarlijks en op eenvoudig verzoek op de hoogte gebracht van de geldende tarieven. TARKETT NV behoudt zich het recht voor om zijn tarieven aan te passen aan de economische omstandigheden. TARKETT NV heeft met name het recht om onverwijld stijgingen in de grondstoffen- en/of vervoerprijzen door te rekenen. Elke eventueel toegekende prijsverlaging, is, bij ontstentenis van specifieke bepalingen, slechts geldig voor de bestelling waarop ze betrekking heeft.

 

ARTIKEL 7 - FACTURATIE

Elke verkoop maakt het voorwerp uit van een facturering door TARKETT NV aan de koper, met dien verstande dat de koper instemt met de mogelijkheid van partiële facturering, naargelang de leveringen.
TARKETT NV behoudt zich het recht voor de koper elke dienst boven op de producten, welke tot meerkosten leidt, te factureren. Een lijst met deze diensten wordt gevoegd bij het tarief.

 

ARTIKEL 8 - BETAALVOORWAARDEN 

Behalve anders gestipuleerd op de facturen door TARKETT NV uitgeschreven, zijn deze netto en zonder korting betaalbaar, binnen een maximumtermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Indien de koper van een betalingsfaciliteit geniet, is TARKETT NV geenszins verplicht deze te behouden.
Indien een verkoop leidt tot één of meerdere leveringen, kan de niet-betaling van slechts één levering, evenals de weigering om een wissel te aanvaarden, van rechtswege en indien TARKETT NV dit wenst, leiden tot de onmiddellijke ontbinding van de verkoop. Elke wanbetaling op de vervaldag leidt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch eventuele schadevergoeding tot de: Opeisbaarheid van alle bedragen, verschuldigd door de koper, met inbegrip van degene waarvoor aanvankelijk een latere vervaldag vastgelegd was; Opeisbaarheid zonder dat hiervoor voorafgaandelijk een ingebrekestelling vereist is, van boete wegens laattijdige betaling die gelijk is aan 15 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 100 EUR per factuur, alsmede van een conventionele intrest van 12 % op jaarbasis tot algehele betaling van de facturen; Mogelijkheid om elke levering op te schorten, in welk geval de leveringen pas weer kunnen worden hervat na de volledige betaling van de verschuldigde bedragen en ermee verband houdende intresten, schadevergoedingen en eventuele (gerechts)kosten; Mogelijkheid om de verkoop als ontbonden te beschouwen en de onmiddellijke teruggave van de producten te vorderen, op kosten van de koper; Mogelijkheid om te allen tijde de geleverde goederen terug te vorderen, waarbij de retourneringskosten voor rekening van de koper zijn en de uitgevoerde betalingen verworven zijn bij wijze van strafbeding; Betaling door de koper van de gerechtskosten die uit elke rechtszaak voortvloeien. Indien de financiële situatie van koper verslechtert, zodat de schuldvordering van TARKETT NV onzeker wordt, behoudt deze laatste zich het recht voor om de lopende bestellingen op te schorten of te annuleren. TARKETT NV kan tevens garanties of een voorschot volledige vooruitbetaling eisen, waarbij de lopende bestellingen worden opgeschort in afwachting van het verkrijgen van deze garanties of voorschotten. De betaling vindt te allen tijde plaats op de zetel van TARKETT NV.

ARTIKEL 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

TARKETT NV blijft in het bezit van de verkochte goederen tot de daadwerkelijke betaling van de volledige prijs in hoofdsom en toebehoren. De overdracht van een titel welke een betaalverplichting creëert (wissel of andere) vormt geen betaling in de zin van dit beding. Het uitblijven van betaling van een van de verschuldigde bedragen op de vervaldag kan leiden tot de terugvordering van de goederen. Tot de volledige betaling van de prijs door de koper, kan TARKETT NV te allen tijde overgaan tot het opstellen van een inventaris in de gebouwen van koper om het bestaan in natura te controleren van de goederen en deze te identificeren als zijnde goederen die het eigendom zijn van TARKETT NV. De bepalingen hierboven doen, vanaf de levering van de producten aan de transporteur zoals beschreven onder artikel 3.3, geen afbreuk aan de overdracht op koper van de risico's van verlies of beschadiging van de goederen, onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud, evenals de schade die deze zouden kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 10 - VERTROUWELIJKHEID

De koper verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie te bewaren, waarvan hij kennis heeft gehad, heeft en zal hebben tijdens het onderhandelen over en uitvoeren van de bestellingen.

ARTIKEL 11 - FABRICAGETOLERANTIES/ EVOLUTIE VAN DE PRODUCTEN

De koper aanvaardt het bestaan van fabricagetoleranties. Hij erkent dat deze kunnen verschillen van de ene productenfamilie tegenover de andere. Dit geldt tevens voor kleurverschillen tussen verschillende fabricages, en voor fabricageverschillen tussen producten en stalen ervan. Deze verschillen en toleranties worden uitdrukkelijk aanvaard door de koper. TARKETT NV behoudt zich het recht voor aan haar producten alle mogelijke wijzigingen aan te brengen die voortvloeien uit technische evoluties. Het is aan de koper om inlichtingen in te winnen alvorens zijn bestelling te plaatsen.

ARTIKEL 12 – INVOER

Alle voorschriften waaraan de invoer van de goederen naar het grondgebied of leveringslocatie die met de koper werd overeengekomen is onderworpen, worden geacht door de koper te zijn nageleefd zodra de bestelling is verzonden. Vanaf dit moment berust het risico op de afwijzing van de goederen door de douaneautoriteiten of andere bij de koper, die hiervoor de volledige aansprakelijkheid op zich neemt.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht, naast degene die doorgaans worden erkend door de Belgische wetgeving, elke belemmering van de fabricage of levering die voortvloeit uit problemen op het vlak van de bevoorrading, een tekort aan arbeidskrachten en/of materiaal, stakingen, onderbrekingen van het transport of epidemieën. In eerste instantie worden de verplichtingen van de partijen door de overmacht opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 1 maand, kan de verkoop door elk van de partijen worden ontbonden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

ARTIKEL 14 - VERKLARING VAN STAKING VAN DE BETALINGEN - COLLECTIEVE PROCEDURES 

In het geval van een verklaring van staking van de betalingen, vrijwaringsprocedure, gerechtelijk akkoord of gerechtelijke vereffening, verbindt de koper zich ertoe TARKETT NV hiervan onverwijld op de hoogte te stellen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Dit geldt tevens in het geval van de aanstelling van een ad-hocgevolmachtigde voor rekening van de koper.

ARTIKEL 15 - NIET-TEGENSTELBAARHEID VAN EEN BEDING

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien een of meerdere bepalingen van voorliggende AVV krachtens een wet, een reglement of naar aanleiding van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtsmacht ongeldig worden beschouwd of als dusdanig verklaard, de overige bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte behouden.

ARTIKEL 16 – WEIGERING

Het feit dat TARKETT NV zich op een bepaald moment niet beroept op een van voorliggende voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een weigering om zulks achteraf wel te doen.

ARTIKEL 17 - TOEPASBAAR RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op de uitvoering en interpretatie van voorliggende AVV, met uitzondering van de bepalingen welke in conflict zijn met de wetgeving. De partijen komen uitdrukkelijk overeen om af te zien van de toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van goederen.

ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEIDSBEDING

Elk geschil met betrekking tot voorliggende AVV en/of de contractuele relatie valt in eerste aanleg onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te ANTWERPEN / Vrederechter van het 5° Kanton Antwerpen dan wel naar keuze van TARKETT NV de rechter bevoegd in de woonplaats/maatschappelijke zetel van de koper), ongeacht de plaats van bestelling, levering, de betaalwijze en zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of meerderheid van verweerders.

ARTIKEL 19 - KEUZE VAN DE WOONPLAATS

De partijen kiezen woonplaats op hun respectieve maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 20 – TAAL

Voorliggende AVV zijn opgesteld in een Franstalige en Nederlandstalige versie. In het geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies, heeft de Franstalige versie voorrang.

ARTIKEL 21- INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEDEN

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan Tarkett worden verplicht om persoonlijke informatie over de koper (hierna de "Gegevens" genoemd) te verzamelen en te verwerken tijdens zijn contacten met de koper. De verwerking van gegevens is gebaseerd op de commerciële relatie tussen de partijen en zal alleen worden uitgevoerd met het oog op commerciële prospectie, klantrelatiebeheer en het uitvoeren van statistische onderzoeken. De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de bovengenoemde doeleinden en kunnen, indien nodig, worden gearchiveerd voor bewijsdoeleinden. De gegevens kunnen worden meegedeeld aan leveranciers en dienstverleners van Tarkett of aan andere entiteiten van de Tarkett Groep, in het bijzonder voor interne administratieve doeleinden. In het geval van communicatie buiten de Europese Economische Unie, worden passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen genomen om voldoende bescherming te garanderen. 
De koper heeft het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering van en verzet tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben door een e-mail te sturen naar dataprivacy.be@tarkett.com of een brief aan het hoofdkantoor van Tarkett. De koper heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie, zie ons beleid "Bescherming van persoonsgegevens" op onze website www.tarkett.be

Voorliggende AVV vernietigen en vervangen de vorige.