Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De website https://professionals.tarkett.be/nl_BE wordt gepubliceerd door:

Tarkett N.V. Belux
Handelsregister van Gent, Dendermonde (België) onder nr.BE0400.289.801,
Intracommunautair BTW nummer BE0400.289.801.Tarkett N.V.
Robert Ramlotstraat 89
9200 Dendermonde,
België
Tel. : +32 (0)52.26.24.11
(hierna “Tarkett”).

Via ons webformulier kunt u contact met ons opnemen.

Publicatie verantwoordelijke is Filip Eeckhout

De website https://professionals.tarkett.be/nl_BE is ontworpen door:
Digitas LBI, statutair gevestigd te 146 Brick Lane London E1 6RU UK.

De website https://professionals.tarkett.be/nl_BE is ontworpen door:
Theodo statutair gevestigd te 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, Frankrijk

De website https://professionals.tarkett.be/nl_BE maakt gebruik van een serverplatform dat wordt geleverd door:
Amazon Web Service statutair gevestigd te P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

Op de toegang tot en het gebruik van de Tarkett website (de “Website”) zijn de huidige gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing. Door naar de Website te gaan, er te browsen en deze te gebruiken erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd door Tarkett worden gewijzigd, heeft gelezen, begrepen en zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Indien Tarkett de Gebruiksvoorwaarden besluit te wijzigen, zal Tarkett een nieuwe, bijgewerkte versie op de Website plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te lezen.

Copyright - Intellectuele eigendom

De content van de Website en met name doch niet uitsluitend de teksten, merken, logo’s, foto’s, filmpjes, geluiden, muziek, opmaak, ontwerpen, knowhow, technologieën, producten en processen zijn eigendom van Tarkett of de aan Tarkett gelieerde ondernemingen, of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren. Deze worden dan ook beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele- of industriële-eigendomsrechten die volgens de toepasselijke wetgeving bestaan.

Niets van de content van de Website mag worden opgevat of uitgelegd als verlening van een licentie of van een recht tot het gebruiken van de content van de Website.

Gebruik van de Website

U mag de content van de Website uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in alle auteursrechten en andere aanduidingen van auteursrecht op informatie of materiaal op kopieën of downloads die u van dit materiaal maakt, te behouden. Al het overige gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, overdracht of uitzending van de content van de Website, geheel dan wel gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, is ten strengste verboden, behoudens na schriftelijke toestemming vooraf van Tarkett.

Persoonlijke informatie

Eventuele persoonsidentificerende gegevens die u via het internet naar de Website stuurt, worden beschermd en behandeld overeenkomstig onsPrivacybeleid. Tarkett nodigt u uit om het Privacybeleid aandachtig te lezen alvorens dergelijke persoonsidentificerende gegevens aan Tarkett te verstrekken.

Links naar derden of materiaal van derden

Om u betere content aan te bieden kan de Website hyperlinks bevatten naar andere websites of materiaal geleverd door derden die niet door Tarkett worden geëxploiteerd of bestuurd. Tarkett staat niet in voor de content van deze websites of dit materiaal, of voor eventuele verzameling en overdracht van persoonlijke gegevens, de installatie van cookies of eventuele andere processen die door deze websites worden uitgevoerd. Tarkett wijst alle aansprakelijkheid dan wel verantwoordelijkheid af met betrekking tot hun content, wettigheid, juistheid of functies.

Beheer van toegangscodes

Voor sommige diensten die de Website aanbiedt, kan een toegangscode en/of wachtwoord nodig zijn, dat door de beheerder van de Website wordt aangeleverd. De desbetreffende codes en wachtwoorden zijn strikt vertrouwelijk, persoonlijk en niet-overdraagbaar. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het beheren en bewaren ervan en voor de gevolgen van het gebruik ervan. U dient alle nodige maatregelen te nemen om deze codes of wachtwoorden te beschermen en geheim te houden. Tarkett kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel frauduleus gebruik van toegangscodes en/of wachtwoorden.

Uitsluiting van garanties

Hoewel Tarkett in alle onderdelen van de Website streeft naar juistheid, kan de Website onjuistheden of typefouten bevatten. Tarkett legt geen verklaringen af over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de Website of over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Website. U gebruikt de Website en het materiaal hierop op eigen risico.

TARKETT GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DE WEBSITE EN SERVER VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDER SCHADELIJK MATERIAAL. INDIEN ER NAAR AANLEIDING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE REPARATIES AAN OF VERVANGING VAN APPARATUUR OF GEGEVENS NODIG ZIJN, IS TARKETT NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE DESBETREFFENDE KOSTEN.

DEZE WEBSITE WORDT "IN DE FEITELIJKE STAAT" GELEVERD ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT, DOEN TARKETT EN ZIJN LEVERANCIERS VOLLEDIG AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TARKETT EN ZIJN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES OVER DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN HET MATERIAAL, DE DIENSTEN, DE SOFTWARETEKST, DE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN EN LINKS..

AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN GARANTIES MOGELIJK NIET TOESTAAN, KAN HET ZIJN DAT ENKELE VAN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET VOOR U GELDEN.

Eventueel advies of eventuele informatie die tijdens het gebruik van de Website mondeling dan wel schriftelijk verstrekt is door Tarkett, geeft geen aanleiding tot enige garanties die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in deze Gebruiksvoorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

Het bezoeken, browsen en navigeren op de Website is op eigen risico.

VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING DIT TOELAAT, ERKENT EN AANVAARDT U VOLLEDIG DAT NOCH TARKETT, NOCH DE AAN TARKETT GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EEN ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE WEBSITE, AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, VERVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF, REPUTATIESCHADE, KOSTEN, DERVING, OMZET- OF WINSTDALING OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK (ZELFS AL WAS DE SCHADE BEKEND OF HAD DEZE BEKEND KUNNEN ZIJN BIJ TARKETT) DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF JUIST HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DE CONTENT ERVAN, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE RECHTSTHEORIE.

AL HET MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP EEN ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, IS VOOR EIGEN RISICO. Tarkett aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of een virus dat een negatief effect zou kunnen hebben op uw computerapparatuur of andere eigendommen vanwege uw toegang tot, gebruik van of downloaden van materiaal van de Website of vanwege computervredebreuk of onwettig ingrijpen in de IT-systemen.. Tarkett behoudt zich het recht voor tot het onderbreken of beëindigen van enige of alle functionaliteit van de Website. Tarkett aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een eventuele onderbreking of beëindiging van enige of alle functionaliteit van de Website die voortvloeit uit het handelen of nalaten van Tarkett of derden.

Door gebruikers ingediend materiaal

Tarkett verwelkomt uw opmerkingen over de Website en de producten. U erkent echter dat indien u ons creatieve suggesties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie (gezamenlijk de "Informatie") stuurt, de Informatie zal worden beschouwd als eigendom van Tarkett en dit zal blijven. In het algemeen wordt communicatie die u op de Website plaatst of die u aan Tarkett overbrengt via het internet, als niet-vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Indien bepaalde webpagina’s toestaan dat communicatie wordt ingediend die door Tarkett als vertrouwelijk zal worden behandeld, zal dit duidelijk worden vermeld op deze pagina’s. Zonder beperking van het voorgaande kent u door het indienen van informatie bij Tarkett alle rechten op deze informatie van welke aard dan ook toe aan Tarkett en zal Tarkett deze rechten wereldwijd exclusief in eigendom bezitten en gerechtigd zijn tot het onbeperkt gebruiken van de informatie voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder dat u hiervoor een compensatie ontvangt.

Als gebruiker van deze Website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatie en bent u verantwoordelijk voor de gevolgen van het plaatsen ervan. Door informatie in te dienen staat u ervoor in dat u het ingediende materiaal/de ingediende content in eigendom bezit, dat dit/deze niet vertrouwelijk, een handelsgeheim of lasterlijk is en dat Tarkett door het gebruik ervan geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Tarkett behoudt zich het recht voor tot het verwijderen van gebruikers en het voorkomen dat zij verder toegang tot de Website hebben, wegens inbreuk op deze voorwaarden of de wetgeving en behoudt zich het recht voor tot het verwijderen van communicatie van de Website.

Diversen

  • De Gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen Tarkett en u met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Website en de content ervan. Alle andere voorwaarden en condities die door Tarkett in omloop worden gebracht en Tarketts relaties met u beheersen, in het bijzonder met betrekking tot de aankoop van producten, prevaleren boven de Gebruiksvoorwaarden.
  • Indien een bepaling ongeldig wordt bevonden, rechtens dan wel door een bevoegde rechterlijke instantie, is de ongeldigheid van deze bepaling niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven en hun volle werking behouden.
  • Het recht dat van toepassing is op de Website, is het Nationaliteit recht.
  • Indien u vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden hebt, kunt u contact met ons opnemen:
    dataprivacy.be@tarkett.com.

Copyright op foto’s:

© Getty Images
© Thinkstock
© Evolution